در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IT28 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation ۴ روز 1398/02/21 شنبه الی سه شنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
TH20 Threat Detection, Hunting and Intelligence ۴۰ 1398/02/31 یکشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA266 NET+ / CCNA Routing & Switching ۳+۳ روز 1398/01/29 پنج شنبه الی شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CA267 NET+ / CCNA Routing & Switching ۶۰ 1398/02/13 جمعه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
CU51 CCNA Security 4 روز 1398/02/10 سه شنبه الی جمعه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CN160 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version ۴+۵ روز 1398/02/17 سه شنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CN161 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version ۸۰ 1398/02/20 جمعه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
CS28 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I ۴+۴ روز 1398/02/10 سه شنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CL12 Pack CCNA + CCNP Collaboration 60 1398/02/20 جمعه‌ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT129 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 ۶۵ 1398/02/02 شنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
VH79 VMware Horizon (with View) v.7x 5 روز 1398/01/28 چهارشنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VH80 VMware Horizon (with View) v.7x ۴۰ 1398/02/26 پنج شنبه ها ۱۵ الی ۱۹ عادی پیش ثبت نام
VS42 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1398/02/26 پنج شنبه و جمعه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
NS39 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x ۴۰ 1398/02/26 پنج شنبه ها ۱۴.۳۰ الی ۱۹.۳۰ عادی پیش ثبت نام
VR21 VMware Advanced VDI ۲۰ 1398/01/21 دوشنبه و چهارشنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
VR17 VMware vRealize Operations Manager v6x ۴۰ 1398/02/18 چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
SR19 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x ۳۰ 1398/01/22 پنج شنبه ها ۹.۳۰ الی ۱۴.۳۰ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP34 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 ۳+۳ روز 1398/01/29 پنج شنبه الی شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CH51 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1398/02/21 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CE108 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux ۴۵ 1398/01/24 روزهای زوج ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
EC109 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux ۴۵ 1398/02/19 پنج شنبه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
CE110 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux ۵ روز 1398/02/28 شنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS72 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1398/02/07 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PM33 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1398/02/16 روزهای زوج 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SU13 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master ۲ روز 1398/02/28 شنبه و یکشنبه ۹ الی ۱۵ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX50 Administering Microsoft Exchange Server 2016 ۴۰ 1398/01/27 یکشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
EX51 Administering Microsoft Exchange Server 2016 ۳+۲ روز 1398/02/28 شنبه الی دوشنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
SC70 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 3+3 روز 1398/02/14 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SP33 دوره جامع مدیریت و سرپرستی SharePoint Administration 2016 60 1398/02/24 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM61 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1398/02/25 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY37 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته 50 1398/02/06 جمعه ها 1430 الی 19.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC52 pack EMC ISM + EMC VNX 4+4 روز 1398/01/27 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
EC53 pack EMC ISM + EMC VNX ۶۵ 1398/01/23 جمعه ها ۱۴ الی ۱۹ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SF19 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 40 1398/02/05 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SI28 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1398/02/29 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SW30 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 ۳۰ 1398/02/26 پنج شنبه ها ۱۵ الی ۱۹ عادی پیش ثبت نام
WO24 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1398/02/14 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
CK95 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 4 روز 1398/01/24 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SS34 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1398/01/30 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی HP
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PL27 HP ProLiant ML/DL/SL Servers ۳ روز 1398/02/04 چهارشنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
FG28 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1398/01/29 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
FG27 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1398/02/20 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VRO01 VMware : Install, Configure, Manage ICM - آنلاین 35 1398/02/17 یکشنبه و سه شنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
NTO101 +Network - آنلاین 20 1398/02/19 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
CAO101 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1398/02/13 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
CEO101 CEH - آنلاین 35 1398/02/29 یکشنبه و سه شنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
SPO101 +Security - آنلاین 20 1398/02/26 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
GTO30 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) آنلاین 25 1398/02/21 شنبه و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CUO52 CCNA Security - آنلاین 30 1398/02/11 دوشنبه‌ و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
PYO30 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته آنلاین 30 1398/02/13 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»