در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
NC90 NET+ / CCNA (200-301) v.1 New 60 1399/05/06 روزهای زوج 17 الی20 عادی پیش ثبت نام
NC91 NET+ / CCNA (200-301) v.1 New 60 1399/06/14 جمعه ها 9 الی14 عادی پیش ثبت نام
SNC68 Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) 40 1399/05/03 جمعه ها 9 الی14 عادی پیش ثبت نام
CNF58 Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation , SNCF 300-710 60 1399/05/09 پنج شنبه و جمعه 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
CS80 Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR) 40 1399/04/19 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VMI48 VMware vSphere 1: Install, Configure, Manage (ICM) v6.7 40 1399/05/17 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
VMI49 VMware vSphere 1: Install, Configure, Manage (ICM) v6.7 6 روزه 1399/06/05 چهارشنبه الی دوشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
SVM75 VMware: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 65 1399/04/27 جمعه ها 9 الی14 عادی پیش ثبت نام
SVM76 VMware: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 6+4 1399/06/05 6/5 الی 6/10 و 7/1 الی 7/4 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VMV48 VMware Horizon (with View) v.7x 40 1399/05/20 روزهای زوج 17 الی20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SC111 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v10 + Kalilinux 45 1399/05/09 پنج شنبه ها 14.30 الی 19.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TRZ32 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روزه 1399/04/24 سه شنبه الی پنج شنبه 8.30 الی 15 فشرده پیش ثبت نام
DAT26 دوره آموزشی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در مراکز داده 3 روزه 1399/06/18 سه شنبه الی پنج شنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO68 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1399/05/23 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SSP12 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1399/05/31 جمعه ها 14.30 الی 19 عادی پیش ثبت نام
SSI12 SIEM و روش‌های تحلیل داده SANS; SEC 555 50 1399/06/15 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EMC44 pack EMC ISM + EMC VNX 65 1399/05/06 روزهای زوج 17 الی20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ITO29 سیستم مدیریت امنیت فناوری اطلاعات و الزامات استانداردISO/IEC 27001-آنلاین 24 1399/06/02 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
VRO04 VMware : Install, Configure, Manage ICM - آنلاین 40 1399/06/10 روزهای زوج 17 الی20 آن لاین پیش ثبت نام
NTO106 +Network - آنلاین 24 1399/05/19 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
NTO107 +Network - آنلاین 24 1399/06/13 پنج شنبه و جمعه 15 الی 18 آن لاین پیش ثبت نام
CCA05 Cisco CCNA (200-301) v.1 New - آنلاین 60 1399/05/08 روزهای زوج 17 الی20 آن لاین پیش ثبت نام
CCA06 Cisco CCNA (200-301) v.1 New - آنلاین 60 1399/06/16 یکشنبه،سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 15 الی 18 آن لاین پیش ثبت نام
CEO106 CEH v.10 - آنلاین 35 1399/05/12 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
CEO107 CEH v.10 - آنلاین 35 1399/06/05 روزهای زوج 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
SPO106 +Security - آنلاین 24 1399/05/09 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
SPO107 +Security - آنلاین 24 1399/06/10 روزهای زوج 17 الی20 آن لاین پیش ثبت نام
SCO023 Security Operation Center, Sec 504- آنلاین 40 1399/04/18 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی20 آن لاین پیش ثبت نام
SCO024 Security Operation Center, Sec 504- آنلاین 40 1399/06/12 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی20 آن لاین پیش ثبت نام
SDO45 تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 - آنلاین 40 1399/05/09 سه شنبه 17 الی 20 و پنج شنبه 15 الی 18 آن لاین پیش ثبت نام
SPO22 دوره آموزش پلتفرم تحلیل داده های Splunk با رویکرد امنیتی- آنلاین 40 1399/04/26 پنج شنبه و جمعه 15 الی 18 آن لاین پیش ثبت نام
VMX012 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x - آنلاین 50 1399/06/18 یکشنبه،سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 15 الی 18 آن لاین پیش ثبت نام
SO057 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 - آنلاین 40 1399/06/13 دوشنبه 17 الی 20 پنج شنبه 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
VXO90 VMware: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 - آنلاین 65 1399/05/09 یکشنبه،سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 15 الی 18 آن لاین پیش ثبت نام
VCH32 VMware Horizon (with View) v.7x - آنلاین 40 1399/05/20 روزهای زوج 14 الی 17 آن لاین پیش ثبت نام
AFO19 آشنایی با اصول و مفاهیم امنیت اطلاعات (1) - آنلاین 40 1399/05/21 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
ASO12 آشنایی با اصول و مفاهیم امنیت اطلاعات (2) - آنلاین 40 1399/04/21 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های سازمانی امنیت (افتا)
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
AFI23 آشنایی با اصول و مفاهیم امنیت اطلاعات (1) 40 1399/05/23 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
AFS18 آشنایی با اصول و مفاهیم امنیت اطلاعات (2) 40 1399/04/19 پنج شنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TSH18 دوره شکار تهدیدات سایبری 35 1399/05/08 یکشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
FS22 F5-BIGIP-LTM 16 1399/06/20 پنج شنبه و جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SPU46 دوره آموزش پلتفرم تحلیل داده های Splunk با رویکرد امنیتی 40 1399/05/09 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SFB8 دوره تحلیل بدافزار SANS FOR 610 40 1399/06/14 جمعه ها 9 الی14 عادی پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»