در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
WM27 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1396/06/10 جمعه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
TT26 دوره تربیت مدرس (فناوری اطلاعات) Train The Trainer 5 روز 1396/07/01 شنبه الی چهارشنبه 16 الی 21 فشرده پیش ثبت نام
IT17 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1396/06/11 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA245 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1396/06/17 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CA246 NET+ / CCNA Routing & Switching 7 روز 1396/06/18 شنبه الی جمعه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
SW137 Implementing Cisco IP Switched Networks-CCNP Switch v.2 5 روز 1396/05/28 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CN132 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1396/05/28 شنبه و چهارشنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CN133 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 4+5 روز 1396/06/07 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 16.30 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD46 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 50 1396/05/06 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CD47 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1396/06/28 سه شنبه الی پنجشنبه 14 الی 20.30 نیمه فشرده پیش ثبت نام
MP80 Multiprotocol Label Switching-MPLS 4روز 1396/05/28 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CS94 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I 4+4 روز 1396/05/17 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CN31 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1396/05/17 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT104 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/05/05 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT106 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/05/18 روزهای زوج 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT107 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 4+4 روز 1396/06/04 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VT108 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/06/23 پنجشنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
VW65 VMware Horizon (with View) v.7.2 40 1396/05/05 پنجشنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
VW64 VMware Horizon (with View) v.7.2 5 روز 1396/05/14 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VS35 VMware vSphere Security 30 1396/05/29 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VS36 VMware vSphere Security 3 روز 1396/06/25 شنبه الی دوشنبه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
VD32 vSphere Data Portection Advanced-VDP 2 روز 1396/05/13 جمعه ها 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
WS30 Vmware Virtual SAN -VSAN v.6 2 روز 1396/05/19 پنجشنبه و جمعه 9 الی 16 فشرده پیش ثبت نام
TS24 VMware vSphere Troubleshooting Workshop v.6 40 1396/05/27 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
TS25 VMware vSphere Troubleshooting Workshop v.6 5 روز 1396/06/11 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
NS27 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 40 1396/05/08 یکشنبه و سه شنبه 17.30الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
NS28 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 5 روز 1396/05/28 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VP10 VMware Advanced VDI 2 روز 1396/06/02 پنجشنبه و جمعه 14.30 الی 19.30 فشرده پیش ثبت نام
VP68 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1396/06/17 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LC91 Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 6 روز 1396/05/28 شنبه الی پنجشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
LC92 Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 50 1396/06/31 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
LP105 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 7 روز 1396/05/14 شنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
LI101 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1396/05/13 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EC-Council, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
FH93 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 4 روز 1396/05/28 شنبه الی سه شنبه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
CK110 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 50 1396/05/05 پنجشنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
CK111 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 6 روز 1396/06/11 شنبه الی پنج شنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
EC49 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1396/06/07 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST22 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1396/06/04 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CW53 CCNA Wireless 40 1396/05/22 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CW54 CCNA Wireless 5 روز 1396/05/28 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS63 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1396/05/22 یکشنبه الی پنج شنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PR22 مدرک بین المللی+مدیریت پروژه با متدولوژی PRINCE2 20ساعت 1396/05/30 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX36 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1396/05/25 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CO32 نرم افزار System Center Operations Managers - SCOM 3 روز 1396/06/25 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SC58 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 40 1396/05/20 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM52 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1396/06/07 سه شنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO42 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1396/05/12 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SO43 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1396/06/15 روزهای زوج 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SO44 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 5 روز 1396/06/25 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
FO25 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 (Formerly 408) 5 روز 1396/06/19 یکشنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VC12 دوره اصلی مرکز عملیات امنیت، SANS sec 503 40 1396/06/31 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
DR28 SANS sec 542 : WEB App PenTesting and Ethical Hacking 6 روز 1396/06/04 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
SA24 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 4 روز 1396/05/09 دو شنبه الی پنج شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
SA25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 40 1396/06/02 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
ND22 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1396/05/28 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
CR41 دوره ویژه امنیت (IT Audit Pro) SANS , SEC 507 6 روز 1396/06/19 یکشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY36 برنامه نویسی پایتون-Python 30 1396/05/16 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
DJ29 برنامه نویسی وب با پایتون (چارچوب کاری جنگو) 40 1396/05/27 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EM37 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 65 1396/05/11 شنبه و چهارشنبه 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
EM38 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 3+5 روز 1396/05/25 چهارشنبه الی جمعه 9الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SJ28 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) JAVA 35 1396/06/12 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
ES34 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 4 روز 1396/06/26 شنبه الی سه شنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TG34 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1396/05/13 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی HP
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
HP42 HP ProLiant ML/DL/SL Servers 3 روز 1396/06/08 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CC12 Certified Chief Information Security Officer - CCISO 6 روز 1396/07/01 شنبه الی پنجشنبه 14.30 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»