در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
WM27 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1396/07/14 جمعه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
TT26 دوره تربیت مدرس (فناوری اطلاعات) Train The Trainer 5 روز 1396/07/01 شنبه الی چهارشنبه 16 الی 21 فشرده پیش ثبت نام
IT18 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1396/08/20 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA246 NET+ / CCNA Routing & Switching 6 روز 1396/07/01 شنبه الی پنج شنبه8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
CA248 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1396/07/14 جمعه ها 14.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CN147 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1396/08/03 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CD47 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1396/07/04 سه شنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD48 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 50 1396/09/03 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
MP81 Multiprotocol Label Switching-MPLS 4روز 1396/07/22 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CS95 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I 4+4 روز 1396/07/18 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CN32 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1396/08/16 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT109 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/07/13 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT110 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 4+4 روز 1396/07/15 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VT111 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/08/12 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
VW64 VMware Horizon (with View) v.7.3 5 روز 1396/07/01 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VW65 VMware Horizon (with View) v.7.3 40 1396/07/13 پنجشنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
VS37 VMware vSphere Security 30 1396/07/23 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VD34 vSphere Data Protection Advanced-VDP 2 روز 1396/08/04 پنج شنبه و جمعه 13 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
WS31 Vmware Virtual SAN -VSAN v.6 2 روز 1396/07/11 سه شنبه و چهارشنبه 14الی 21 فشرده پیش ثبت نام
TS24 VMware vSphere Troubleshooting Workshop v.6 40 1396/07/13 پنج شنبه ها 9 الی 13 عادی پیش ثبت نام
TS25 VMware vSphere Troubleshooting Workshop v.6 5 روز 1396/07/29 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
NS29 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 40 1396/07/16 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
NS30 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 5 روز 1396/08/13 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VP12 VMware Advanced VDI 2 روز 1396/07/11 سه شنبه و چهارشنبه 15 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
VP68 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1396/07/20 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LC91 Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 6 روز 1396/07/15 شنبه الی پنجشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
LC92 Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 50 1396/07/28 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
LP104 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 60 1396/06/28 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
LP105 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 60 1396/07/07 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
LP106 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 7 روز 1396/08/06 شنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
PL68 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1396/08/12 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EC-Council, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
FH93 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1396/09/04 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CK113 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 6 روز 1396/07/15 شنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EC50 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1396/07/22 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
CH110 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 40 1396/07/27 پنجشنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
ST23 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1396/07/27 پنج شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CC12 Certified Chief Information Security Officer - CCISO 5 روز 1396/08/13 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SK112 PenTest Pack : CEH v.9 + Kalilinux + SANS 560 70 1396/07/27 پنجشنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SK113 PenTest Pack : CEH v.9 + Kalilinux + SANS 560 3+5 روز 1396/08/22 3+5 روز نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CW54 CCNA Wireless 4 روز 1396/06/28 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CW55 CCNA Wireless 40 1396/07/16 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CW56 CCNA Wireless 4 روز 1396/08/16 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS64 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1396/07/15 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PR23 مدیریت پروژه با متدولوژی PRINCE2 20ساعت 1396/07/15 روزهای زوج 14 الی 17 عادی پیش ثبت نام
IP28 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 70 1396/07/18 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX36 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1396/07/19 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EX37 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1396/07/29 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
MC86 MCSA-Microsoft Certified Solutions Associate 2016 130 1396/07/12 روزهای زوج 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CO32 نرم افزار System Center Operations Managers - SCOM 3 روز 1396/08/27 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SC58 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 40 1396/07/07 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
SC59 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 5 روز 1396/08/20 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
SC60 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 40 1396/08/19 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM52 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1396/07/26 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO45 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1396/07/20 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SO46 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 5 روز 1396/08/13 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
FO26 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 (Formerly 408) 5 روز 1396/08/20 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VC12 دوره اصلی مرکز عملیات امنیت، SANS sec 503 40 1396/07/21 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
DR28 SANS sec 542 : WEB App PenTesting and Ethical Hacking 6 روز 1396/08/13 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
SA25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 40 1396/07/13 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SA26 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 5 روز 1396/07/29 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ND24 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1396/09/04 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
CR41 دوره ویژه امنیت (IT Audit Pro) SANS , SEC 507 6 روز 1396/07/15 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY38 برنامه نویسی پایتون-Python 30 1396/07/13 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
DJ30 برنامه نویسی وب با پایتون (چارچوب کاری جنگو) 40 1396/07/28 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EM38 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 3+5 روز 1396/07/26 چهارشنبه الی جمعه 9الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
EM39 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 65 1396/08/12 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SJ29 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) JAVA 35 1396/07/25 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
ES35 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1396/07/18 یکشنبه و سه شنبه 14الی 18 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TG36 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1396/08/04 پنجشنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی HP
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
HP43 HP ProLiant ML/DL/SL Servers 3 روز 1396/07/19 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»