در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG22 کارگاه آموزش طراحی شبکه 16 1397/02/27 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
IT20 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1397/02/29 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
HO20 فریب سایبری و هانی پات , Cyber Deception & Honeypot 5 روز 1397/02/20 پنج شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
HI10 تشخیص حمله، شکار تهدید و هوش تهدید , Threat Detection, Hunting and Intelligence 5 روز 1397/02/20 پنج شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA255 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1397/02/07 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
CN152 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 70 1397/02/26 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CD55 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1397/03/24 پنج شنبه الی شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CS98 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I 70 1397/02/19 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CF25 CISCO FirePower 70 1397/03/21 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT117 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1397/02/29 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT118 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 4+4 روز 1397/03/06 یکشنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VT119 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1397/03/24 پنج شنبه ها 14.30الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VH72 VMware Horizon (with View) v.7.3 40 1397/03/04 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VS35 Vmware Virtual SAN -VSAN v.6 2 روز 1397/02/20 پنج شنبه و جمعه 14 الی 21 فشرده پیش ثبت نام
NS35 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 40 1397/03/04 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VR16 VMware vRealize Operations Manager v6.2 40 1397/02/21 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SR18 VMware Site Recovery Manager (SRM) v 6.1 30 1397/03/25 جمعه ها 10 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CE95 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 5 روز 1397/02/29 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CC12 Certified Chief Information Security Officer - CCISO 6 روز 1397/02/22 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CW60 CCNA Wireless 4 روز 1397/02/29 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EC-Council, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EA38 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1397/03/12 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST25 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1397/03/28 دوشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SK118 PenTest Pack : CEH v.9 + Kalilinux + SANS 560 70 1397/02/20 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS68 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1397/02/08 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
IS69 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 4 روز 1397/03/23 چهارشنبه الی شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
PR34 مدیریت پروژه با متدولوژی PRINCE2 4 روز 1397/03/27 یکشنبه الی چهارشنبه 15 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PM30 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 70 1397/02/28 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
KP22 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1397/02/07 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX41 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1397/02/15 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EX42 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1397/02/29 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
SC65 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 6 روز 1397/03/11 جمعه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM54 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/02/26 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
TM55 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/03/30 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO48 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1397/03/24 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
FO19 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 5 روز 1397/03/11 جمعه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY31 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته 50 1397/02/21 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
DJ39 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) 60 1397/02/31 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC42 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 65 1397/02/24 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TG35 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1397/03/31 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VC15 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 5 روز 1397/02/15 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SW25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 30 1397/02/20 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SW26 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 3 روز 1397/03/19 شنبه الی دوشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
ND25 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1397/02/15 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP70 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1397/02/21 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CK93 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 5 روز 1397/03/25 جمعه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»