در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
WM28 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1396/09/10 جمعه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
TT26 دوره تربیت مدرس (فناوری اطلاعات) Train The Trainer 3 روز 1396/09/28 سه شنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
IT18 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1396/08/27 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA50 NET+ / CCNA Routing & Switching 6 روز 1396/09/04 شنبه الی پنج شنبه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
CA51 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1396/09/23 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CN148 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 4+5 روز 1396/09/11 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CN149 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1396/09/24 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
CD48 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 50 1396/09/03 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
CD49 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1396/09/15 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
MP81 Multiprotocol Label Switching-MPLS 4روز 1396/09/30 پنجشنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CS95 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I 70 1396/09/10 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT111 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/09/03 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT112 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 4+4 روز 1396/09/25 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VT113 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1396/09/20 روزهای زوج 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VW66 VMware Horizon (with View) v.7.3 5 روز 1396/09/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VS37 VMware vSphere Security 30 1396/09/21 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VS38 VMware vSphere Security 3 روز 1396/09/11 شنبه الی دوشنبه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
VD34 vSphere Data Protection Advanced-VDP 2 روز 1396/09/30 پنج شنبه و جمعه 13 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
WS32 Vmware Virtual SAN -VSAN v.6 2 روز 1396/09/23 پنجشنبه و جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
TS27 VMware vSphere Troubleshooting Workshop v.6 5 روز 1396/09/25 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
TS28 VMware vSphere Troubleshooting Workshop v.6 40 1396/10/07 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
NS29 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 40 1396/09/28 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
NS31 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 5 روز 1396/10/02 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VR12 VMware vRealize Operations Manager v6.2 40 1396/09/24 جمعه ها 14.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VP32 pack Horizon View + App Volume + Horizon Monitoring using vRealize operation Manager 50 1396/10/14 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SR14 VMware Site Recovery Manager (SRM) v 6.1 30 1396/09/23 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LC92 Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 50 1396/09/24 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
LC93 Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 6 روز 1396/10/09 شنبه الی پنجشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
LP106 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 3 + 4 روز 1396/09/22 پنجشنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
LP107 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1396/08/26 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EC-Council, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
FH93 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1396/09/04 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EC50 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1396/08/27 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
ST23 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1396/10/09 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CC12 Certified Chief Information Security Officer - CCISO 5 روز 1396/09/25 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SK114 PenTest Pack : CEH v.9 + Kalilinux + SANS 560 70 1396/09/23 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CW57 CCNA Wireless 40 1396/09/12 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CW58 CCNA Wireless 4 روز 1396/09/21 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS64 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1396/09/04 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
IS65 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1396/09/18 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX37 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1396/09/25 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
EX38 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1396/09/29 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
MC86 MCSA-Microsoft Certified Solutions Associate 2016 130 1396/09/07 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
CO32 نرم افزار System Center Operations Managers - SCOM 3 روز 1396/10/09 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SC59 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 5 روز 1396/09/18 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 17.30 فشرده پیش ثبت نام
SC60 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 50 1396/10/01 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM52 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1396/09/08 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS, دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO46 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 5 روز 1396/09/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
FO26 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 (Formerly 408) 5 روز 1396/09/10 جمعه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SI28 بسته اصلی,Security Operation Center,SOC:Sec 511+SIEM 50 1396/09/23 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VC13 دوره اصلی مرکز عملیات امنیت، SANS sec 503 40 1396/09/10 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
SA25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 40 1396/08/25 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SA26 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 5 روز 1396/09/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ND24 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1396/10/09 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
CR41 دوره ویژه امنیت (IT Audit Pro) SANS , SEC 507 6 روز 1396/09/18 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IM32 EMC Information Storage and Management v.3-EMCISM 30 1396/08/30 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EM39 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 65 1396/09/03 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
EM40 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 65 1396/10/17 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EM41 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 3+5 روز 1396/10/13 10/13 , 10/23 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY38 برنامه نویسی مقدماتی پایتون - Python 30 1396/10/10 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
DJ30 برنامه نویسی وب با پایتون (چارچوب کاری جنگو) 40 1396/09/24 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
PA20 برنامه نویسی پیشرفته پایتون -Python 40 1396/09/09 پنج شنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ES35 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1396/09/07 یکشنبه و سه شنبه 14الی 18 عادی پیش ثبت نام
ES36 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 4 روز 1396/09/18 شنبه الی سه شنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TG36 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1396/08/26 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ks17 Kalilinux + SANS 560 5 روز 1396/09/06 دوشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
KS18 Kalilinux + SANS 560 40 1396/09/09 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»